home

kategorie

Vyhledávání Rozšířené vyhledávání

Givt

 


Maskot

Facebook

 


 

 


Kalendář akcí

< Prosinec 2017 >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zobrazit vše

OdběryPokud máte zájem o pravidelné informace o novinkách na našich stránkách, zaregistrujte se k odběru právě zde.Počet odběratelů: 49Úprava odběrů

98

Každý nečekaný příliv peněz je provázen stejně vysokými náhlými výdaji.

Pro zájemce o službu

Osobní asistence je služba poskytována dětem a dospělým s poruchou autistického spektra (PAS) a Downovým syndromem od 1 do 64 let věku, kteří mají hlášený trvalý nebo přechodný pobyt v Jihomoravském kraji nebo navštěvují sociální či školské zařízení v Jihomoravském kraji a jsou starší než jeden rok.


INFORMACE O SLUŽBĚ OSOBNÍ ASISTENCE

Poslání služby:

Umožnit klientům osobní asistence setrvat v jejich přirozeném prostředí, pomáhat při činnostech, které nemohou z důvodu své diagnózy vykonávat samostatně. Pomáhat při rozvoji jejich osobnosti, umožnit uspokojovat jejich sociální potřeby a v co největší míře je začlenit do společnosti.

Cíle služby:

Obecný cíl: zkvalitnění života klientům služby prostřednictvím poskytování profesionální osobní asistence.

Specifické cíle:

§  pomoci kompenzovat komunikační nedostatky bránící porozumění běžných denních situací

§  napomoci individuálním přístupem asistenta k rozšíření prostředí, do kterého mají klienti přístup/napomoci ke zpřístupnění běžného prostředí, které mají vrstevníci běžně k dispozici

§  zajistit tlumočníka běžných situací v jejich životě

§  rozvoj sociálních dovedností nebo alespoň udržení stávající úrovně

§  posilování sebevědomí klientů

  

Principy služby:

§  individuální přístup – zohlednění individuálních potřeb každého klienta, které vyplývají z různé kombinace symptomů a variability projevů konkrétní poruchy, z osobnosti klienta, jeho mentální úrovně, úrovně a způsobu komunikace apod.

§  rovnoprávný přístup – všichni lidé mají stejná práva, jež jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná, bez ohledu na stupeň závislosti na druhé osobě, diagnóze, věku, mentální úrovni apod.

§  zachování důstojnosti – chování pracovníků nevede ke snižování důstojnosti klientů

§  strukturalizace – zpřehlednění konkrétní situace či sdělení, které vnese klientům řád do chaosu a zmatku. Vytváření předvídatelných spojení mezi místy, činnostmi a chováním.

§  vizualizace – zviditelnění informací různými formami podle schopnosti abstraktního myšlení klienta (od předmětové vizuální podpory – konkrétní předmět nebo jeho model, přes fotografie, obrázky, až k psané formě).

§  respektování osobního tempa – přizpůsobit se pracovnímu tempu klienta. Nemusí to však vždy znamenat toleranci pomalejšího tempa. Například děti s Aspergerovým syndromem mohou v ně­kterých oblastech podávat nadprůměrné výkony. Je třeba počítat i s touto variantou mít připravené např. další úkoly, aby se dítě nenudilo.

§  Samostatnost a autonomie

 

Kdo službu poskytuje

Poskytovatelem služby je Paspoint, z.ú., Anenská 10, 602 00 Brno. Provozní adresa, na které se potkáme v případě schůzky, je stejná.

Službu zajišťuje koordinátor projektu, administrátor, klíčoví pracovníci a tým osobních asistentů.

Kapacita poskytované služby je maximálně 70 uživatelů.


  • Jak vytváříme podmínky pro uplatnění vlastní vůle osob s PAS

           Umožňujeme výběr z daných přijatelných možností:

§  výběr asistenta - osoba s PAS má možnost asistenta odmítnout, pokud jí nějakým způsobem nevyhovuje

§  výběr činnosti, kterou se osoba s PAS chce zabývat

§  výběr prostředí, kde bude trávit čas s asistentem

§  výběr doby, kdy bude služba poskytována


ˇ         Kde je služba poskytována

Služba je poskytována v rámci Jihomoravského kraje s ohledem na dopravní dostupnost, personální a finanční možnosti sdružení. Dopravní dostupností se rozumí dojíždění za klientem maximálně 30 km z adresy poskytovatele, nebo bydliště osobního asistenta. Služba je terénní, uživatelé mohou využívat službu v přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, které potřebují.

 

  • Kdy je služba poskytována

Služba bez časového omezení, po celý rok, dle předem stanoveného plánu.

 

ˇ         Komu je služba poskytována

Služba je poskytována lidem s poruchou autistického spektra a s Downovým syndromem:

 

  • od 1  do 64 let věku
  • s trvalým nebo přechodným bydlištěm v regionu Jihomoravského kraje
  • navštěvujícím sociální nebo školské zařízení v Jihomoravském kraji

 

Služba nebude poskytována:

§  Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (např. ošetřovatelské úkony, ambulantní službu u asistenta v domácnosti, psychoterapii...). Tento bod se týká i vymezeného okruhu osob v registru poskytovatelů sociální služby (věk 1-64 let, bydliště nebo pravidelné aktivity na území JmK).

§  Kapacita služby je naplněna

§  Zdravotní stav – Osobní asistence nenahrazuje zdravotnickou péči, je zde proto kladen důraz na porozumění účelu a osobnímu cíli asistence. Osobám, jejichž zdravotní stav v době uzavírání smlouvy i kdykoli v průběhu služby vyžaduje péči ve specializovaném zařízení, (osobám závislým na návykových nebo psychotropních látkách /drogy, alkohol, apod./ nebo osobám ve stádiu léčení ze závislosti na těchto látkách, osobám s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení, které potřebují zdravotnickou péči), nebude poskytována osobní asistence jako kompenzace zdravotnické péče. Asistence může být poskytována pouze v zákonném rozsahu s cílem posilování sociálního začleňování.

§  Osobě žádající o poskytnutí služby, které byla vypovězena smlouva o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

  • Jak je služba poskytována

Služba je poskytována prostřednictvím osobních asistentů, kteří jsou pro tuto práci odborně proškoleni a pojištěni. Asistenti se účastní supervizí, krizové situace konzultují se supervizory, koordinátorem služby.

Služba je poskytována dle individuálních potřeb uživatele (viz smlouva o poskytování osobní asistence).

 

  • Kontakty

 

Koordinátorka projektu: Martina Planičková, tel. 775 199 801, oas@apla-jm.cz, planickova@apla-jm.cz

Administrátorka projektu: Jitka Lišková, 775 199 800, kancelar@apla-jm.cz

Klíčové pracovnice:       Lenka Libánková, 608 428 716, libankova@apla-jm.cz

                                         Pavla Kubíčková, 608 924 317, kubickova@apla-jm.cz

                                         Dita Hádková, 608 482 913, hadkova@apla-jm.cz

 

  • Úhrada za poskytnutí asistenční služby:

 

Dle platného ceníku.

 

90 Kč

základní cena 1hodiny OA

75 Kč

cena 1h OA při čerpání více než 30h/měsíc (tzn. od 31 h/měsíc)

120 Kč

sankční poplatek - platba za 1 h OA po celou dobu následujícího účtovacího období, pokud nebylo vyúčtování  uživatelem uhrazeno ve stanoveném termínu (např. uživatel nezaplatí včas za období květen, proto je mu červnové čerpání asistence účtováno sankčním poplatkem)

POZOR sankční poplatek v této výši je účtován i v momentě čerpání OA více než 30 hodin

Ÿ 1. - 30. hodina asistence = 90 Kč, tzn. méně jak 30 hodin a rovných 30 hodin

Ÿ 31. hodina asistence a výše = 75 Kč

Pozn. V případě, že rodina měla požadavek nad 30h asistence/měsíc a organizace tento požadavek nezajistila v plné výši, je klientovi účtována částka jako při čerpání 30h/měsíc.

Služba je poskytována od 1 asistenční hodiny. Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

První zaškolovací asistence je zdarma.

Na základě záznamu o průběhu osobní asistence bude klientovi do 15 dne následujícího měsíce vystavena tabulka vyúčtování, kterou klient  hotověsloženkou nebo převodem uhradí. Doba splatnosti je 15 dnů ode dne vystavení vyúčtování, a to úhradou na pokladně, připsáním dané částky na účet.

 

Další poplatky klientů, které se vztahují na průběh osobní asistence:

 

Ÿ Vstupné – pokud osobní asistent navštíví s klientem jako jeho doprovod jakékoli zařízení, či akci, kde je nutné hradit vstupné, hradí asistentovi vstupné klient.

Ÿ Jízdné – pokud asistent jede s klientem jako doprovod, hradí mu klient jízdné v plné výši (nevztahuje se na jízdné osobního asistenta ke klientovi a zpět, myšleno jako cestu do zaměstnání a zpět).

Ÿ Ubytování a strava – pokud osobní asistent tráví s klientem asistenci v ubytovacím zařízení, hradí mu klient ubytování a stravu v plné výši.

Pokud by se klient vyskytl ve finanční tísni (sociální nouzi), je možné kontaktovat koordinátorku osobní asistence a domluvit se individuálně na možnostech splácení.

 


KomentářeČlánek zatím nebyl komentován přidat komentář
 
Poslední aktualizace 03.12.2017 21:27:39 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2017 Všechna práva vyhrazena.